LUẬT SƯ RIÊNG CÁ NHÂN ONLINE

6.600.000

PHÍ THUÊ BAO TƯ VẤN PHÁP LÝ

 

 

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ LUẬT SƯ RIÊNG CÁ NHÂN ONLINE

Số: …../2023/HĐDVLSR-LNA

 

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015;
  • Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;
  • Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu của các bên

Hợp đồng dịch vụ luật sư riêng cá nhân onine (sau đây được gọi là “Hợp Đồng”) được lập ngày … tháng … năm 2023:  

1. Khách hàng sử dụng dịch vụ Luật sư riêng cá nhân online

 (Sau đây được gọi là “Bên A”)

2. CÔNG TY LUẬT TNHH NGUYỄN AN

Địa chỉ : P1007, Tầng 10, Tòa Ford Thăng Long, 105 Láng Hạ, Q. phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại :  (024) 22209868
Mã số thuế : 0108793379
Người đại diện : Luật sư NGUYỄN HÀ AN
Chức vụ : Giám đốc

 (Sau đây được gọi là “Bên B”)

(Bên A và Bên B sau đây được gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”)

 ĐIỀU 1:   PHẠM VI HỢP ĐỒNG

1.1       Bên A, bằng Hợp đồng này, chỉ định Bên B sẽ là bên tư vấn pháp lý thường xuyên liên quan đến Bên A. Theo đó, Bên B sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn, và/hoặc làm đại diện pháp lý theo yêu cầu của Bên A trên cơ sở hợp tác lâu dài, thường xuyên.

1.2       Phạm vi của dịch vụ và sự hỗ trợ do Bên B cung cấp cho Bên A theo quy định tại khoản 1 Điều 1 nêu trên sẽ bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan khi khách hàng có nhu cầu: Tư vấn pháp luật về bảo vệ nhân hiệu; thủ tục hành chính; Tư vấn việc xác lập – bảo vệ – chấm dứt quyền sở hữu tài sản, tư vấn pháp luật về hợp đồng, bồi thường thiệt hại, tư vấn về thừa kế, quyền sử dụng đất, tư vấn các quy định pháp luật về hôn nhân gia đình và các vấn đề khác liên quan cho cá nhân. Việc tư vấn được thực hiện thông qua điện thoại, email.

– Thay mặt khách hàng thực hiện việc kết nối những bên liên quan trong vụ việc, cử luật sư đi làm việc khi các bên thống nhất làm việc trực tiếp: Thay mặt khách hàng làm việc với các bên có liên quan khi quyền và lợi ích, danh dự bị ảnh hưởng thông qua điện thoại, email, văn bản tại giai đoạn tiền tố tụng nhằm giải quyết dứt điểm tranh cãi, tập hợp căn cứ hiệu quả để bảo vệ quyển và lợi ích của khách hàng. Luật sư có thể đi làm việc cùng hoặc làm việc độc lập thông qua ủy quyền của khách hàng (Việc đi lại sẽ có tính phí phát sinh cụ thể theo sự khó dễ từng vụ việc).

– Hiện diện thông tin bảo vệ tại các trang mạng xã hội cá nhân nhằm đảm bảo nhân hiệu và giải quyết xung đột trên không gian mạng xã hội.

– Lưu trữ các thông tin, vụ việc cá nhân theo yêu cầu: Các thông tin liên quan đến các vấn đề pháp lý của cá nhân đều được luật sư tập hợp, lưu trữ để khi cần thiết khách hàng có thể sử dụng.

1.3 Ngoài những nội dung được quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của Bên A, Các Bên sẽ ký kết Phụ lục hợp đồng nhằm ghi nhận các thỏa thuận chi tiết về công việc cụ thể có thể phát sinh ngoài các nội dung được nêu trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 2:  TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

2.1 Phù hợp với phạm vi cung cấp dịch vụ được quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng, trong suốt thời hạn của Hợp đồng này Bên B sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp bằng việc tư vấn trực tiếp qua tổng đài, zalo hoặc mail cho Bên A theo yêu cầu của Bên A để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bên A và chịu trách nhiệm với các ý kiến tư vấn đã cung cấp;

2.2 Bên B chỉ định luật sư có kỹ năng và trình độ phù hợp để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian hợp lý theo yêu cầu của Bên A;

2.3 Bên B sẽ phải thực hiện theo nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp về vấn đề xung đột quyền lợi và đảm bảo rằng khách hàng mà Bên B đại diện sẽ không có quyền và lợi ích đối kháng với Bên A;

2.4 Bên B sẽ thông báo ngay lập tức cho Bên A những thay đổi và những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình thực hiện dịch vụ trong thời hạn của Hợp đồng này.

ĐIỀU 3:  TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1 Cung cấp các thông tin, văn bản, tài liệu liên quan và hỗ trợ cần thiết khác để tạo điều kiện cho Bên B cung cấp các dịch vụ và thực hiện nghĩa vụ của mình tại Hợp đồng này.

3.2 Chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến nội dung của các tài liệu, văn bản, thông tin cung cấp cho Bên B;

3.3 Cử cán bộ am hiểu về nội dung và diễn biến của vụ việc để tham gia (khi có yêu cầu) nhằm hỗ trợ Bên B hoàn thành tốt các công việc nêu tại Hợp Đồng này.

3.4 Thanh toán phí dịch vụ theo quy định tại Điều 4 dưới đây.

 ĐIỀU 4:  PHÍ DỊCH VỤ, THANH TOÁN VÀ NHẬN THẺ

4.1 Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ Bên A phải thanh toán cho bên B là: 6.600.000 VND/năm (Sáu triệu sáu trăm nghìn đồng /năm)

4.2 Thanh toán:

Phí dịch vụ nêu trên sẽ được Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của Bên B với các thông tin sau:

Tên tài khoản : Công ty Luật TNHH Nguyễn An

Số tài khoản : 19035844306023

Mở tại Ngân hàng Techcombank – CN Láng Hạ, thành phố Hà Nội.

Nội dung chuyển tiền: “Họ và tên + Số điện thoại + “Thẻ Luật sư riêng online”

4.3.      Nhận thẻ và sử dụng dụng dịch vụ:

4.3.1   Nhận thẻ: Sau khi Bên A hoàn tất việc thanh toán, Bên B sẽ tạo “Thẻ Luật sư riêng online” và chuyển tới địa chỉ của Bên A trong thời gian 03 ngày làm việc.

4.3.2   Sử dụng thẻ: Trong giờ hành chính, Bên B cung cấp dịch vụ bằng hình thức:

            – Gọi trực tiếp lên tổng đài: 19001707 (Chi phí: 1.000 đồng/phút) Tư vấn trong giờ hành chính.

            – Gửi yêu cầu tư vấn qua mail: The@luatsuriengvietnam.vn/ Luatsu@luatsuriengvietnam.vn.

            – Gửi tài liệu cần tư vấn qua Zalo: 0913 300 104.

            – Số điện thoại khiếu nại: (024) 22209868/ (024) 22209869 (Trong giờ hành chính).

           Bên A cần cung cấp thông tin: Tên khách hàng, số thẻ để bên B xác thực thông tin khách hàng.

 ĐIỀU 5: BẢO MẬT

            Bên B cam kết giữ bí mật các nội dung của Hợp Đồng này, tất cả các thông tin, liên lạc, tài liệu, thoả thuận được cung cấp, trao đổi với Bên A, tất cả các tài liệu được xem xét, được chuẩn bị bởi Bên B trong phạm vi hợp đồng và những thông tin, tài liệu, thoả thuận được biết bởi Bên B trong quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý theo Hợp Đồng này cho Bên A. Bên B chỉ được phép tiết lộ các thông tin, liên lạc, tài liệu và các thoả thuận này cho bất kỳ Bên thứ ba hoặc cá nhân khác sau khi nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên A, trừ trường hợp có yêu cầu của Tòa án nhân dân có thẩm quyền, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

            Các Bên cam kết giữ bí mật các nội dung của Hợp Đồng này trừ khi có sự chấp thuận trước bằng văn bản từ một trong hai Bên về việc tiết lộ nội dung của Hợp Đồng này cho bên thứ ba.

 ĐIỀU 6:  LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

6.1 Hợp đồng này sẽ được điều chỉnh, hiểu, giải thích và thực hiện theo quy định của Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6.2 Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước tiên thông qua hòa giải trên tinh thần hợp tác. Nếu các Bên không thể giải quyết tranh chấp bằng đàm phán và hòa giải thì tranh chấp đó sẽ được giải quyết thông qua phán quyết cuối cùng của Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

 ĐIỀU 7:  THỜI HẠN, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

7.1 Hợp Đồng này có hiệu lực 01 năm kể từ ngày Bên A hoàn tất việc thanh toán.

7.2 Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này phải thực hiện bằng văn bản thỏa thuận có chữ ký xác nhận của các Bên.

7.3 Hợp Đồng này sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:

7.3.1 Các nghĩa vụ của các Bên tại đây đã hoàn thành và trong trường hợp này, các Bên sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bên kia; hoặc

7.3.2 Các Bên cùng thống nhất chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản, và trong trường hợp này phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại.

7.3.3 Thời hạn của Hợp Đồng đã hết mà các Bên không thỏa thuận gia hạn thêm;

7.3.4 Một trong các Bên bị phá sản, giải thể hoặc chết.

 ĐIỀU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Bên A đã đọc toàn bộ nội dung Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng này.

 

Đăng ký dịch vụ