Bãi bỏ phụ cấp cán bộ theo loại xã từ 25/6/2019

Theo đó, bãi bỏ Điều 9 Nghị định 92/2009/NĐ-CP về phụ cấp theo loại xã; hiện hành mức phụ cấp này được quy định như sau:
Cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã tính theo % trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); cụ thể:
– Cán bộ cấp xã loại 1 hưởng mức phụ cấp 10%;
– Cán bộ cấp xã loại 2 hưởng mức phụ cấp 5%.
Như vậy, kể từ ngày Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 25/6/2019) thì sẽ không còn loại phụ cấp này nữa.